จำนอง/ขายฝาก (เข้าชม 2613 ครั้ง)
ขายฝาก คืออะไร

          การทำสัญญาขายฝาก เป็นการทำสัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการโอนทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ก่อน แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดกันไว้ 

         ยกตัวอย่างเช่น นาย A นำบ้านพร้อมที่ดิน ไปทำสัญญาขายฝากกับนาย B เป็นระยะเวลา 1 ปี นั่นหมายความว่า ถ้าภายใน 1 ปีหลังทำสัญญา นาย A ต้องการไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดินคืน นาย B จะต้องขายคืนให้โดยไม่มีขอยกเว้น แต่หากพ้น 1 ปีไปแล้ว นาย A ไม่มาไถ่ถอนหรือไม่ต่อสัญญาขายฝาก บ้านพร้อมที่ดินจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย B 

         ทั้งนี้ การทำสัญญาขายฝาก หากครบสัญญาแต่ลูกหนี้ยังไม่พร้อมไถ่คืน ลูกหนี้สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี โดยการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น
 
จำนอง คืออะไร

          จำนอง คือ สัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ แต่จะไม่มีการโอนทรัพย์สิน เป็นแค่การนำทรัพย์สินนั้นไปจดทะเบียนเพื่อตราไว้เป็นหลักประกันเท่านั้น โดยจะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเช่นเดียวกับการขายฝาก

         ส่วนกรณีที่ลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้รับจำนองจะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมายเพื่อให้ศาลบังคับคดีกับลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ 
 


ขายฝาก กับ จำนอง ต่างกันอย่างไร

          สิ่งที่การทำสัญญาแบบขายฝากและจำนองแตกต่างกัน มีดังนี้

          1. ลักษณะสัญญา

            จำนอง : ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์สิน 

            ขายฝาก : ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์สิน แต่มีสิทธิไถ่ถอนได้

          2. กรณีทำผิดสัญญา

           จำนอง : ผู้รับจำนองจะฟ้องศาลเพื่อบังคับคดี แล้วให้กรมบังคับคดีประมูลขายทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ 

           ขายฝาก : ลูกหนี้ต้องมาไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา สามารถขยายเวลาขายฝากกี่ครั้งก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี แต่หากไม่มีการขอต่อสัญญา หรือขอไถ่ถอน ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้

          3. ค่าจดทะเบียน

           จำนอง : เสียค่าธรรมเนียมอัตรา 1% จากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

           ขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียม 2% จากราคาประเมิน และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด เหมือนการขายปรกติ

          4. วงเงินในการอนุมัติ

           จำนอง : ได้วงเงิน 10-30% ของราคาประเมิน หรือ ราคาตลาด

           ขายฝาก : ได้วงเงินประมาณ 50-100% ของราคาประเมิน หรือ ราคาตลาด